5/2018

 

 

Pirkan Kello ky:n tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Pirkan Kello ky

Y-tunnus 0214411-2

Yhteystiedot:
Kuninkaankatu 19
33210 Tampere

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Risto Kangasniemi
puhelin 03 31221200
email risto.kangasniemi@pirkankello.fi tai info@pirkankello.fi

 

 

2. Rekisteröidyt

 

Rekisteröidyt laskutusasiakkaat, jotka voivat olla yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä sekä näiden yhteyshenkilöitä.

Kaiverrustietorekisterissä säilytetään asiakkaiden pyynnöstä keräilysarjojen kaiverrustiedot.

 

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. tapahtumissa kerätty potentiaalilista)

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen

 • palveluistamme kertominen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tai osan seuraavista tiedoista:

Yhteystiedot

 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@pirkankello.fi tai kirjallisesti Pirkan Kello ky, Kuninkaankatu 19, 33210 Tampere

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus tai kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 • asiakkaalta itseltään laskutusasiakkuutta perustettaessa

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Pirkan Kello ky:n ulkopuolelle.

 

 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Pirkan Kello ky:n työntekijät sekä kirjanpitoaineistoa tilitoimisto.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet

 

Varmistamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein yhtiömme tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain yhtiömme henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt. Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.

 

 

Kuninkaankatu 19, (Kävelykatu) 33210 Tampere

(03) 3122 12 00,  info@pirkankello.fi

 

Avoinna:   Ark. 9.30-18, La 9.30-15

Pirkan Kellon tietosuojaseloste